Úradná tabuľa 2022

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2023 – 13.03.2023 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2023

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ROK 2023 – 13.03.2023 EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ROK 2023

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice Návrh-VZN-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č.1-2023 o určení výšky finanč.prostriekov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo žiaka ŠZ VZN č. 1-2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice.

Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti, pracujúcej pri OZ Čachtice 20.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti, pracujúcej pri OZ Čachtice

Zápisnica z 2. zasadnutia komisie Životného prostriedia Zapisnica z 2. zasadnutia komisie Životné prostredie

20.2.2023 – NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA číslo 1/2023 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA číslo 1/2023

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce formou zámeny Zverejnenie zámeru previesť majetok obce formou zámeny

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Zámer

Pozvánka na 2. zasadnutie komisie životného prostredia Pozvánka na 2. zasadnutie komisie Životného prostredia

Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotnej a sociálnej zo dňa 13.2.2023 Zasadnutie komisie zdravotnej a sociálnej

Návrh VZN Rokovací poriadok komisií Návrh VZN Rokovací poriadok komisíí

Zápisnica zo stretnutia stavebnej komisie zo dňa 07.02.2023Zápisnica z pracovného stretnutia stavebnej komisie

Zápisnica z 2.zasadnutia komisie školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok Zápisnica č 2 komisia kultúry

Zápisnica z komisie životného prostredia Komisia zapisnica

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadeniaNávrh VZN 2023 o určení výšky finanč.prostriekov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo žiaka ŠZ

Návrh VZN Štatút Obce Čachtice VZN č. 14 2022 Štatút obce Čachtice

Pozvánka na zasadnutie Komisie životného prostredia Pozvánka+a+program+1.+zas.+komisie+ŽP

Zápisnica z 1.zasadnutia komisie školstva, kultúry, športu a cirkevných otázok zo dňa 12.1.2023 Zápisnica Komisia kultúry č.1

Výrub drevín Danucem

VZN č.13-2022 o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v Čachticiach VZN č.13-2022 o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v Čachticiach

VZN č.12-2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú uhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení VZN č.12-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

Zápisnica z pracovného stretnutia stavebnej komisie zo dňa 6.12.2022Zápisnica

Návrh VZN – Štatút Obce Čachtice
Návrh VZN - Štatút Obce Čachtice

Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v ČachticiachNávrh VZN - Prevádzkový poriadok urnových miest na pohrebiskách v Čachticiach

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci ČachticeNávrh VZN o výške mes.príspevku na čiast.úhradu nákladov na činnosť škôl a škol.zariadení

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN 2022

Návrh plánu činnosti Hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 Návrh plánu činnosti HKO I-2023 Čachtice

Referendum 2023E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Referendum 2023Ziadost-o-volbu-postou

Referendum 2023Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum 2023Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Referendum 2023Pokyny na vydanie hlasovacieho preukazu

Referendum 2023 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie

Referendum 2023
Určenie volebných okrskov

VZN č.10-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice VZN č.10-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – Pozemkový a lesný odbor – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav – verejná vyhláškaOÚ - PLO - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Zámer predať majetok obce Bartek DOC141022-14102022171345

VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZVZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ

Návrh VZN o určení výšky mesač.príspevku na činnosť škôl a školských zariadení Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú uhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
–:sk–>

Úradná tabuľa 2022
Oznámenieoznamenie

pozvanka_25_zastupitelstvo

Zámer zámeny majetku obce a HrabinaZámer zámena Hrabina

Zámer predať majetok obce SickoZámer predať majetok obce Šicko

Zámer predať majetok obce Pánik Zámer predať majetok obce Pánik

Zámer predať majetok obce Juris Zámer predať majetok obce Juris

Zámer predať majetok obce Gablovský Zámer predať majetok obce Gablovský

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa- parcela registra E KN č. 2334 Zámer prenajať majetok obce kamenolom

Návrh všeobecné záväzného nariadenia č. —/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice Návrh o výške mesačného príspevku....

Návrh všeobecné záväzného nariadenia č. —/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia Návrh o určení FP na mzdy a prevádzku na žiaka....

Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV Zmeny a doplnky č.13 UP NMNV

Stavebné povolenie Stavebné povolenie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie 2022 Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o nariadení ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním

Pozvánka na 23 zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čachticiach pozvánka_23

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Návrh všeobecne záväzného nariadenia o O STAROSTLIVOSTI O VEREJNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Návrh všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené zverejnený na pripomienkovanie Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 Návrh plánu II-polrok 2022

VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice. VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území Obce Čachtice

VZN č.3-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhovisku a trhový poriadok. VZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku a trhový poriadok

VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice.VZN č.2-2022 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v Obci Čachtice

VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa a žiaka školského zariadenia.VZN č.1-2022 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby na území obce Čachtice VZN_ZOS

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok (Trhovisko Čachtice na ul. Malinovského vedľa predajne COOP Jednota ) VZN_trhové miesto _TRH

Návrh Všeobecné záväzného nariadeniia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaníslužieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice VZN_trhové miesta

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa C KN 996 Nájom parcela 996

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice C KN 2557/2 a 2557/4 Predaj 2557

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čachtice – parcela registra C KN 2556/1 a parcela registra EKN 113/1 – identická podľa geometrického plánu s časťou parcely registra C KN 2556/1 – C KN 2561/5
Pre ostatné súbory kliknite sem
Zverejnenie_zámeru

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa Zámena 126

Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 Rozpoct.opatrenie

VZN_trhové miesto _TRH

VZN_ZOS

Verejné obstarávanie – Zákazka s nízkou hodnotou img20220217_11083413

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice ako prípad hodný osobitného zreteľa img20220127_13121337

Úradná tabuľa 2021
Úradná tabuľa 2020
Úradná tabuľa 2019
Úradná tabuľa 2018
Úradná tabuľa 2017
Úradná tabuľa 2016

Zámer predať majetok obce Gablovský