Rozpočet obce

20.02.2023 – Rozpočtové opatrenie 1/2023Rozpočtové-opatrenie-1-2023

29.11.2022 – Návrh Rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024-2025.pdfNávrh-Rozpočtu-na-rok-2023-a-výhľadovo-na-roky-2024-2025.pdf

29.11.2022 – Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4-2022Návrh-Rozpočtového-opatrenia-č.-4-2022

Rozpočtové opatrenia č.3/2022 Rozpočtové-opatrenia-č.3-2022

Rozpočtové opatrenia č.3/2022 – návrh Rozpočtové-opatrenie-č.3Navrh

Rozpočtové opatrenia č.2/2022 Rozpoctove-opatrenie-2022-2

Záverečný účet obce za rok 2021 Záverečný-účet-obce-za-rok-2021

Rozpočtové opatrenia č.1/2022 Rozpoct.opatrenie

15.12.2021 – Programový rozpočet Obce Čachtice na roky 2022 – 2024Programový-rozpočet-Obce-Čachtice-na-roky-2022-2024

26.11.2021 – Návrh – Programový rozpočet Obce Čachtice na roky 2022 – 2024Návrh-Programový-rozpočet-Obce-Čachtice-na-roky-2022-2024

26.11.2021 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2021Rozpočtové-opatrenie-č.4

04.10.2021 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2021Rozpoctove-opatrenie-obce-Cachtice-c3-2021-1

14.06.2021 – Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021Rozpočtové-opatrenie-č.-2-2021

14.06.2021 – Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020N-Á-V-R-H-Záverečného-účtu-Obce-Čachtice-za-rok-2020

15.03.2021 – Rozpočtové opatrenie obce Čachtice č. 1/2021Rozpoctove-opatrenie-c1

18.12.2020 – Programový rozpočet Obce Čachtice na roky 2021 – 2023Programový-rozpočet-Obce-Čachtice-na-roky-2021-2023

Rozpočtové opatrenie č. 3 / 2020Rozpočtové-opatrenie-č.3

Rozpočtové opatrenie č.2Rozpočtové-opatrenie-č.-2

9.7.2020 – Záverečný účet Obce Čachtice za rok 2019Záverečný účet obce Čachtice za rok 2019

 Záverečný účet Obce Čachtice za rok 2018Záverečný účet obce Čachtice za rok 2018
Príloha1 Hodnotenie plnenia programov Obce

Záverečný účet Obce Čachtice za rok 2017Záverečný účet obce Čachtice za rok 2017Scválený
Príloha1 Hodnotenie plnenia programov obce


Záverečný účet obce Čachtice za rok 2016


Záverečný účet obce Čachtice za rok 2015


Záverečný účet obce Čachtice za rok 2014


Rozpočet obce na rok:

rok 2020
Programový rozpočet Obce Čachtice na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022

rok 2019

Programový rozpočet Obce Čachtice na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020-2021 - sumár
Rozpočet Obce Čachtice na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 - 2021
Programový rozpočet Obce Čachtice na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 - 2021


Rozpočet obce – všeobecné informácie

Základom  finančného hospodárenia  obce Čachtice je  programový rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu  a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Čachtice.

Terminológia

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).  Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „ časti programu “). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) – vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy.

Krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov.

Strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) – vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba – hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba – zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba – oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba – organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba – starostlivosť o seniorov alebo zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba – zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra.

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, pod.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Relevantnosť je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Účinnosť je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.

Efektívnosť a hospodárnosť je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.

Užitočnosť a dopad je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.

Stabilita a udržateľnosť je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období). vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

1. Schvaľovanie rozpočtu  a zmien rozpočtu

Rozpočet obce  sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových rokov. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje starostka obce. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu a zverejnenie na oficiálnej stránke obce zodpovedá ekonómka OcÚ. Na zostavovaní rozpočtu Obce Čachtice sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva. Komisie obecného zastupiteľstva  sústreďujú požiadavky týkajúce sa rozpočtu obce a jeho zmien od obyvateľov obce, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov obce, posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre obec a jej rozvoj, ochrany a tvorby životného prostredia a verejnoprospešných služieb, odporúčajú obecnému zastupiteľstvu na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek, navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov obce. Obecné zastupiteľstvo prerokováva návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií obecného zastupiteľstva. Starostka obce riadi rozpočtový proces. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Obce Čachtice na príslušné rozpočtové roky vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, použitie rezervného fondu  – v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie programového rozpočtu a jeho zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

2. Príjmy a výdavky rozpočtu

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy obce, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Príjmy rozpočtu obce sú podiely na daniach v správe štátu, výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov, nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce, dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené obcou, výnosy z prostriedkov obce, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj združené prostriedky, návratné zdroje financovania, prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa poskytujú obci na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy.

Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností ustanovených zákonmi, výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou, s údržbou a rozvojom majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh, záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť, výdavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd o medzinárodnej spolupráci, úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov, výdavky na emisiu dlhopisov a na úhradu úrokov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. Rozpočet obce je delený podľa rozpočtovej klasifikáciena funkčnú a ekonomickú klasifikáciu.

3. Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia

Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené rozpočtom obce. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce Čachtice koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce. Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z rezervného fondu , z rozpočtu bežného roka, návratných zdrojov financovania. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starostka obce.

4. Záverečný účet obce

Návrh  záverečného  účtu  obce  prerokuje  obecné  zastupiteľstvo  najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.