Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice

Prijímateľ:
Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

Celkové oprávnené výdavky: 263 102,00 Eur

Výška poskytnutého príspevku: 249 946,90 Eur

Začatie a ukončenie projektu: 10/2010 – 12/2011

Stručný opis projektu:
Modernizáciou verejného osvetlenia v obci Čachtice sa naplnil hlavným cieľ projektu: „Prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v obci Čachtice prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia
  • Zvýšiť svetelnú účinnosť sústavy verejného osvetlenia v súlade s platnými normami

Realizáciou projektu sa zabezpečila komplexná rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. Nová sústava používa najmodernejšie technológie v podobe vysokoúčinných a úsporných svetelných zdrojov a svietidiel, v rámci dosiahnutia ešte vyšších úspor bol inštalovaný regulačný systém svietivosti. Nová sústava  na rozdiel od predošlej spĺňať všetky parametre predpísané relevantnými normami a predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou má pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Čachtice.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk www.economy.gov.sk