Predpisy

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

· Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
· Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
· Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
· Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
· Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
· Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
· Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
· Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
· Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
· Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
· Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
· Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
· Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
· Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
· Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
· Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
· Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
· Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
· Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
· Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
· Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
· Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
· Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
· Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. – o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
· Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. – o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
· Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
· Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. – o ochrane osobných údajov v z.n.p.
· Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. – o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
· Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. – o Štátnom fonde rozvoja bývania
· Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
· Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
· Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
· Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
· Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
· Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
· Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
· Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
· Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
· Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
· Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
· Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
· Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
· Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
· Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
· Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
· Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
· Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
· Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
· Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
· Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
· Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
· Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
· Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
· Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
· Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
· Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
· Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
· Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
· Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
· Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
· Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
· Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
· Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok