Spôsob získania informácie

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Čachticiach.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Čachticiach :
v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu:
Obec Čachtice, Malinovského 769
916 21 Čachtice
Telefonicky na t.č. 032/740 10 24
Faxom na č. faxu: 032/778 72 47
Na e-mailovú adresu: obec@cachtice.sk