VZN

VZN č. 13-2022 o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v Čachticiach

VZN č. 12-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci ČachticeVZN č.12-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č. 11-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady o drobné stavebné odpady VZN 11 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č.10-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci ČachticeVZN č.10-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice

VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice.VZN č. 9-2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice.

VZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ.VZN č. 8-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka ŠZ.

VZN č. 7-2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín VZN 7 2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín

VZN č. 6-2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané VZN 6 2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané

VZN č. 5-2022 o organizácii miestneho referenda VZN 5 2022 o organizácii miestneho referenda

VZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území obce ČachticeVZN č.4-2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v ZOS na území obce Čachtice

VZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadokVZN č.3-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovisku Čachtice a trhový poriadok

VZN č.2-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci ČachticeVZN č.2-2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v obci Čachtice

VZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadeniaVZN č. 1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

VZN č. 7/2021 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čachtice VZN č.7 2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 8/2021 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice SKMBT_22322031709590

VZN č.9-2021 VZN č.9-2021 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a ŠZ v obci Čachtice
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v Obci Čachtice

VZN č. 6/2021 O určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice VZNč. 6-2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice

VZN č. 5/2021 o určovaní názvov ulíc v obci Čachtice a o číslovaní stavieb VZN č. 5-2021

VZN č.4-2021 Trhový poriadok
VZN č.4-2021 Trhový poriadok

VZN č.3-2021 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach
VZN č.3-2021 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN č.1-2021 o výške FP na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, ŠZ a dieťa SMŠ

Dodatok č. 8 k VZN č. 6/2020 Školstvo SKMBT_22320073106580

Všeobecné záväzné nariadenia

Registratúrny poriadok

Staršie:

Prijaté v roku 2011:

Prijaté v roku 2012:

Prijaté v roku 2014:

Prijaté v roku 2015:

Prijaté v roku 2016:

Prijaté v roku 2017:

Prijaté v roku 2018:

VZN č. 3/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čachtice“ vzn_3_2019 cachtice
cachtice_zad_dop (1)
cachtice_zad_kat (1)
cachtice_zad_kom (1)
cachtice_zad_op (1)
cachtice_zad_ppf (1)
cachtice_zad_text (1)
cachtice_zad_ti (1)

VZN č.4/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
img20191217_07123274

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady SKMBT_22320010214190

Prijaté v roku 2020:

VZN č. 1/2020 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice
vzn1-2020

VZN č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania psov
VZN 2 2020

Dodatok č.7 k VZN Obce Čachtice č. 6/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Čachtice
SKMBT_22320032011440

Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní
smernica1-2020

VZN č. 2/2020 o podmienkach držania psov
VZN č. 3/2020 o obmedzení hazardných hier na území obce Čachtice VZN č.32020

VZN č. 4/2020 o odpadoch VZN č. 4 2020 o odpadoch

VZN č. 5/2020 o pravidlách času predaja VZN č. 5 2020 o pravidlách času predaja v obchode
VZN č. 6/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku VZN 6 2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk a DS

VZN č. 7/2020 O miestnom poplatku za rozvoj VZN č. 7 2020 miestny poplatok za rozvoj

VZN č. 8/2021 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Čachtice img20220112_15115221

Interná smernica

SKMBT_22322040610080
VZN č.13-2022 o prevádzkovom poriadku pre urnové miesta na pohrebiskách v Čachticiach