Dane a poplatky

Vybavuje:

 • Zuzana Mihalová, tel: 032/740 10 12
 • Elena Čapošová, tel: 032/740 10 17

mail: dane@cachtice.sk


VZN č. 5 2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Všetko o dani z nehnuteľností

Download the PDF file .

DANE A POPLATKY – UPOZORNENIE

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní – čo by mal daňovník (dedič) vedieť

Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri  nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je (dedič) daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal!

Ak daňovník nepodá priznanie v ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu ( 5 € – 3000 €). Ak nepodá priznanie na  výzvu  správcu dane, správca  dane uloží  pokutu ( 10 € – 6000 €).

Pokiaľ  ide o  vyrubenie dane z  nehnuteľností,  správca  dane  vyrubí  dedičovi  (alebo pri dohode spoluvlastníkov zástupcovi, ktorý podá  priznanie k dani z nehnuteľností) rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca  príslušného zdaňovacieho obdobia v prípade, ak nevyrubil daň z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.

V praxi to  znamená, že ak poručiteľ zomrel napr. 2. 2. 2017 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané napr.  2. 7. 2017, dedičovi, ktorý zdedil nehnuteľnosť v katastrálnom území Čachtíc, (byt, rodinný dom, pozemky,…) vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností  k  1. augustu 2017 (1. deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti). Dedič je v tomto prípade povinný podať priznanie  k dani  z  nehnuteľností  najneskôr  do  31. augusta 2017.  Správca  dane  v tomto prípade na základe podaného priznania  vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi (prípadne spoločnému zástupcovi) od 1. augusta do 31.12.2017, t.j. na 5 mesiacov.

Tlačivá k priznaniu dane  z nehnuteľností sú k dispozícií na Obecnom úrade, na prízemí č. dverí 6, 7.  K priznaniu treba priložiť 1 fotokópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom – postup je rovnaký ako pri Dani z dedičstva.

Daňové priznanie je nutné doručiť Správcovi dane na Obecný úrad v Čachticiach na referát daní a poplatkov.


DAŇ ZA PSA

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Daňovník je povinný podať Daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Pri zániku daňovej povinnosti (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) predloží daňovník do 30 dní vyplnené Daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Pri strate známky psa je daňovník povinný požiadať do 15 dní odo dňa straty o vydanie náhradnej známky, za ktorú sa vyberá poplatok vo výške 0,66 Eur.


Tlačivá a poučenie k vyplneniu daňového priznania k dani z nehnuteľností:


ubytovanie

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane, t.j.  poskytovateľ ubytovania na území obce je podľa VZN obce Čachtice povinný poskytovať správcovi dane štvrťročný výkaz vybranej dane za ubytovanie.

Výkaz s priloženými fotokópiami z knihy ubytovaných je potrebné predložiť správcovi dane vždy do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka.  Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov ubytovania, bez ohľadu na to či majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie, alebo nie.

Výkaz si je možné vyzdvihnúť na referáte daní a poplatkov OcÚ v Čachticiach, č.dv. 4, alebo stiahnuť z nasledujúceho odkazu:Samostatne hospodáriaci roľník ( SHR )shr_foto


nadoba_120LPoplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

   • Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad
    žiadosť KO


Obec Čachtice zverejňuje zoznam evidovaných psov v obci                                                           dav

– Ak vlastníte psa a nenachádzate sa v priložených zoznamoch, je nutné svojho psa  zaregistrovať na obecnom úrade.

– V prípade, že psa prestanete vlastniť, ste povinný túto skutočnosť do 30 dní ohlásiť obci.

– Evidencia psov na č. dverí 6 alebo 7 – Referát daní a poplatkov.       

 

Priestupky

V zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je možné uložiť

 • Pokutu do 65 € ak, ten čo psa vedie:
  • nepreukáže známkou totožnosť psa
  • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
  • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak držiteľ psa:
  • neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
  • neprihlási psa do evidencie
  • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
  • nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
 • Pokutu do 165 € možno uložiť, ak ten čo psa vedie
  • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
  • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
  • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
  • Zoznam evidovaných psov k 15.3.2018

VZN č. 5 2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady