Starosta obce

Ing. Erika Ondrejková
Starostka obce

Obec Čachtice
Malinovského 769, 916 21 Čachtice
0905227829, 00421/32/740 10 25
 obec@cachtice.sk

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Majetkové priznania starostky Obce Čachtice
Maj.prizn. EO 2019

Maj.prizn. EO 2020

Maj.prizn. EO 2021

Maj.prizn. EO 2022