Stavebná činnosť

Vybavuje:
Ing. Miloš Šimončič CSc.
tel: 032/740 10 21
mail:
stavebnyurad@cachtice.sk

Tlačivá:

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

potrebné doklady na vybavenie:
– Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu

potrebné doklady na vybavenie:
– Ohlásenie (tlačivo na stiahnutie)
– LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (na stiahnutie)
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce

– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:

– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia
– Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:

– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( na stiahnutie pod textom)
– Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stiahnutie pod textom)
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
– Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (na stiahnutie pod textom)
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
– Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (na stiahnutie pod textom)
– Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom
– Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o odstránenie stavby:

– Žiadosť o odstránenie stavby (na stiahnutie pod textom)
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
– Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Adresy vybraných dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Odborárska 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresné riaditeľstvo PZ
Odbor poriadkovej a dopravnej polície
Okresný dopravný inšpektorát
Bzinská 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom