Profil verejného obstarávateľa

Obec Čachtice je podľa § 6. ods. 2 písm b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Čachtice
Sídlo: Malinovského 769, 916 21 Čachtice
Štatutárny zástupca: Ing. Erika Ondrejková, starostka obce
IČO: 00 311 464