Konania o povolení odstránenia drevín

OZNÁMENIE

man cutting tree
Žiadosť o súhlas s odstránením drevín – tlačivo na stiahnutie


Vybavuje:

Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
mail: sekretariat@cachtice.sk


Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – parc.č. 1056 v k.ú. Čachtice

Na základe žiadosti Gregorovičovej Magdalény, Čachtice, Hviezdoslavova 997/43, doručenej dňa 11.01.2023 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu – breza s obvodom kmeňa 130 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúceho na parcele č. 1056 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Odôvodnenie žiadosti: Strom rastie v tesnej blízkosti domu, ohrozuje padnutými konármi strechu domu, má 50 rokov, 8 m a poškodený kmeň.
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.cachtice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice.

Správne konanie začalo dňa: 11.01.2023

Zverejnené dňa: 11.01.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – parc.č. 1960 v k.ú. Čachtice

Na základe žiadosti JUDr. Miroslava Pástora, Cabanova 7, 841 02 Bratislava doručenej dňa 09.01.2023 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu – vrba s obvodom kmeňa 179 cm meraného vo výške 130 cm, 1 ks stromu jaseň s obvodom kmeňa 89 cm meraného vo výške 130 cm a 1 ks stromu višňa divá s obvodom kmeňa 92 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na parcele č. 1960, druh pozemku záhrada.
Odôvodnenie žiadosti: Vŕba – vyschajúci strom při hranici pozemku s opadajúcimi suchými konármi na susedný pozemok – možný úraz susedov. Jaseň – čiastočne vyschnutý, vrastený do pletiva plota nebezpečne naklonený s možným vyvrátením počas vetra. Višňa divá – nerodiaca.
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.cachtice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice.

Správne konanie začalo dňa: 09.01.2023

Zverejnené dňa: 10.01.2023Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – parc.č. 3373/1 v k.ú. Čachtice

Na základe žiadosti Juraja Čejteya, Čachtice, Hviezdoslavova 980/27 zastupujúceho vlastníkov Súkromnej záhradkovej osady Hliník II, doručenej dňa 23.11.2022 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu – čerešňa s obvodom kmeňa 130 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúceho na parcele č. 3373/1 , druh pozemku záhrada.
Odôvodnenie žiadosti: Čerešňa je preschnutá, svojimi koreňmi zasahuje do elektrického kábla.
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.cachtice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice.

Správne konanie začalo dňa: 23.11.2022

Zverejnené dňa: 23.11.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – parc.č. 3v k.ú. Čachtice

Na základe žiadosti Rímskokatolíckej církvi, farnosť Čachtice, J.Urbanovského 940, doručenej dňa 20.10.2022 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks lipa s obvodom kmeňov 186,402, 372,228,194,242,376 cm a 2 ks breza s obvodom kmeňov 119 a 151 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na parcele č. 3 register CKN v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Odôvodnenie žiadosti: Nepriaznivý vplyv koreňového systému jednotlivých stromov situovaných v blízkosti hradbového múru Rímskokatolíckeho kostola sv. Ladislava. Stromy boli vysadené v neprípustne malých vzdialenostiach od hradbového múru i kostola a v súčasnosti predstavujú vážne ohrozenie mechanickej odolnosti a stability uvdených súčastí NKP.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čachticiach.
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.cachtice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice.

Správne konanie začalo dňa: 20.10.2022

Zverejnené dňa: 20.10.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 308, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 6.9.2022 začalo správne konanie z podnetu Kuracinovej Evy, Kremnica, ČSA 261/52, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – borovica a 1 ks smrek podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 308 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 6.9.2022

Zverejnené dňa: 6.9.2022Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – parc.č. 2697 v k.ú. Čachtice

Na základe žiadosti TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 91101, doručenej dňa 13.07.2022 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks pajaseň s obvodom kmeňa 378 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na parcele č. 2697 register CKN v intraviláne, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Odôvodnenie žiadosti: strom predstavuje prekážku pri prebiehajúcej rekonštrukcii a následného užívania a vplyvu na zrekonštruovaný objekt Draškovičov kaštieľ.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čachticiach.
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.cachtice.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice.

Správne konanie začalo dňa: 13.07.2022

Zverejnené dňa: 13.07.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 367, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23.03.2022 začal správne konanie z podnetu Mária Vodičku, Železničná 42/5, 916 21 Čachtice vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smrek pichľavý podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 367 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 23.03.2022

Zverejnené dňa: 23.03.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2885/1, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23.03.2022 začal správne konanie z podnetu Lenky a Petra Lanákových, Gallayova 7, 841 02 Bratislava vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 2885/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 23.03.2022

Zverejnené dňa: 23.03.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2975, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 15.03.2022 začal správne konanie z podnetu Olacha Jána, Podzámska 285/25, 916 21 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny – orech vlašský, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 2975 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 15.03.2022

Zverejnené dňa: 15.03.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 263, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 04.03.2022 začal správne konanie z podnetu Vyzváryho Mária, Považská 1985/9, 915 01 Nové Město nad Váhom, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smrekovec opadavý a i ks dreviny – hruška obyčajná, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 263 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 04.03.2022

Zverejnené dňa: 04.03.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2010, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 25.02.2022 začal správne konanie z podnetu Anny Sedláčkovej, Miloša Uhra 615/19, 916 21 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smrek podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 2010 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 25.02.2022

Zverejnené dňa: 25.02.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 3235/8, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23.02.2022 začal správne konanie z podnetu Jurigu Maroša, Pionierska 350/38, 916 21 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny – javor poľný podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 3235/8 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 24.02.2022

Zverejnené dňa: 24.02.2022OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2050/1, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23.02.2022 začal správne konanie z podnetu Poľnohospodárskeho družstva, Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny – lipa podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 2050/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 23.02.2022

Zverejnené dňa: 23.02.2022OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 490,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.01.2022 začalo správne konanie z podnetu Rybára Juraja, Piešťanská 1182/22 Nové Město nad Váhom, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 490 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 12.01.2022

Zverejnené dňa: 12.01.2022OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 4,   V K.Ú. Častkovce

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 06.12.2021 začal správne konanie z podnetu Obce Častkovce, 91627 Častkovce, vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks dreviny – gaštan a 4 ks dreviny – lipa podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 4 v k.ú. Častkovce, ktorý je vo vlastníctve  obce Častkovce. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 06.12.2021

Zverejnené dňa: 06.12.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 3235/1,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 30.11.2021 začalo správne konanie z podnetu Lukáša Šustera, Družstevná 665, 91621 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny – čerešne podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 3235/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  obce Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 30.11.2021

Zverejnené dňa: 30.11.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 98/1,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 16.11.2021 začalo správne konanie z podnetu Andreja Jurecha, Niva 73/44, 91621 Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech vlašský podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 98/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  žiadateľa. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 16.11.2021

Zverejnené dňa: 16.11.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 1880,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 10.11.2021 začalo správne konanie z podnetu obyvateľov BD v ul.Družstevná 681/31, Čachtice, vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks dreviny – borovica čierna, podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 1880 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  obce. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 10.11.2021

Zverejnené dňa: 10.11.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 1884/1,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 8.11.2021 začal správne konanie, na základe žiadosti Petra Balalu, Čachtice, Družstevná 677/27 vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks dreviny – jedľa a 2 ks dreviny – borovica podľa § 47 ods. 3 cit. Zákona, rastúce na pozemku KN-C č. 1884/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  obce. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 08.11.2021

Zverejnené dňa: 08.11.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 559 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 30.09.2021 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny – smrek a 1 ks jedľa podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č.559 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 30.09.2021

Zverejnené dňa: 30.09.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 193  V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 30.09.2021 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks dreviny – smrek podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku KN-C č. 193 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve  súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 30.09.2021

Zverejnené dňa: 30.09.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-E PARCELA Č. 418 a 419,   V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 29.09.2021 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech kráľovský podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku KN-C č. 1267 v k.ú. Čachtice, ktorý sú vo vlastníctve  súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 29.09.2021

Zverejnené dňa: 29.09.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY –PARCELA Č. 2959/2, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 08.06.2021 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – orech kráľovský podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku v zastavanom území obce Čachtice, parcela č. 2959/2, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 08.06.2021

Zverejnené dňa: 08.06.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2050/1 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 19.03.2021 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks dreviny – javor a 1 ks borovica podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce    parcela č. 2050/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  PD Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 19.03.2021

Zverejnené dňa: 19.03.2021OZNÁMENIE  O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 1307 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 17.03.2021 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – jaseň podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku v zastavanom území obce    parcela č. 1307 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve  DESTIN a.s. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 17.03.2021

Zverejnené dňa: 17.03.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2519 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 03.03.2021 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 14 ks dreviny – borovica čierna podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce parcela č. 2519 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 03.03.2021

Zverejnené dňa: 03.03.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 1089 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 01.02.2021 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny – smrek podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce parcela č. 1089 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 02.02.2021

Zverejnené dňa: 02.02.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-E PARCELA Č. 2952/2, 2953 A 2954, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 07.01.2021 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny – agát a 1 ks dreviny – orech podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce parcela č. 2952/2, 2953, 2954 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 07.01.2021

Zverejnené dňa: 07.01.2021OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2193 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 19.11.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks drevina – orech podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 2193 v k.ú. Čachtice, ktorá je vo vlastníctve Mgr.Eliška Hadbábna, Mierová 546/8, 916 21 Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 19.11.2020

Zverejnené dňa: 19.11.2020OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 1257/1 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 4.11.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2ks drevina – tuja západná podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 1257/1 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve Soňa a Martin Kuropkoví, Malinovského 880/21, Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 04.11.2020

Zverejnené dňa: 04.11.2020OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 3129 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 3.11.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks drevina – smrek obyčajný podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúci na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 3129 v k.ú. Čachtice, ktorý je vo vlastníctve Dana a Jozef Steineckeroví, Slnečná 353/4, Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 03.11.2020

Zverejnené dňa: 03.11.2020OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-E PARCELA Č. 2697,2699,2703 V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zneníneskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 02.10.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny – breza previsnutá a 1 ks dreviny – jaseň podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-E parcela č. 2697,2699,2703 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve Trenčianskeho múzea. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 02.10.2020

Zverejnené dňa: 02.10.2020OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY – KN-C PARCELA Č. 2512, 2513, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 12.06.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3ks drevina – orech a 1 ks drevina – javor podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 2512 a 2513 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve MG Investment, s.r.o. Nové Město n.V.. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 12.06.2020

Zverejnené dňa:12.06.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín KKN-C PARCELA Č. 1231/1, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.03.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1ks drevina – orech a 1 ks drevina – breza podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 1231/1 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej církvi, farnosť Čachtice. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 18.03.2020

Zverejnené dňa:18.03.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín KN-E PARCELA Č. 418 A 419, V K.Ú. ČACHTICE

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Čachtice ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 13.03.2020 začal správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny – ovocné stromy a 8 ks dreviny – agát podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúce na pozemku v zastavanom území obce KN-E parcela č. 419 a záhrada KN-E parcela č. 418 v k.ú. Čachtice, ktoré sú vo vlastníctve súkromnej osoby. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Čachticiach počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Správne konanie začalo dňa: 13.03.2020

Zverejnené dňa:13.03.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Pásztor Marek, duklianska 515/54, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks
smrek pichľavý, na parc.č. 2313 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 26.02.2020

Zverejnené dňa:26.02.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Dvorský Milan (zástupca vlastníkov bytov v BD s.č. 324, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 6 ks borovica čierna a 1 ks jedlička na pozemku parc.č. 8155/7 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 27.01.2020

Zverejnené dňa: 27.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Makarský Jozef, Mierová 590/3, Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 1 ks orech na pozemku parc.č. 2065 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 17.01.2020

Zverejnené dňa: 17.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čachtice, Malinovského 769, 91621 Čachtice alebo elektronicky na adresu: sekretariat@cachtice.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:  Poľnohospodárske družstvo Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub: 4 ks borovica, 3 ks lipa a 4 ks breza na pozemku parc.č. 2050/1 v k.ú. Čachtice podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 09.01.2020

Zverejnené dňa: 09.01.2020Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:
Sp. zn. konania: R2017/0114
Žiadateľ: p. Štefan Selecký, Mierová 589,  916 21 Čachtice
Dátum podania žiadosti : 23.02.2017
Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 50 ks jaseň mannový, 5 ks agát rastúce na p.č. 3232 EKN a parc. č. 3233 EKN  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.
Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 13.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 24.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0195

Žiadateľ: Ing. Igor Valenta,  916 21 Čachtice 132

Dátum podania žiadosti : 28.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech rastúce na p.č. E 3099/1 a 127 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa a SVP Piešťany.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0098 S2018/00023

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 31.01.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský a 1 ks jaseň rastúce na p.č. 2447  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 01.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/00128 S2018/00039

Žiadateľ: Obec Čachtice , Malinovského 769, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 08.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 5ks breza biela, rastúce na p.č. 3005/1  v k.ú. Čachtice (areál Základnej školy), vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 25.02.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 09.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0185

Žiadateľ: Ing.Jakub Krč-Turba, JKT Projekt, Tajovského 236/8, Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 28.02.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech vlašský rastúce na p.č. 913  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0244

Žiadateľ: Súkromná materská škola Čachtice, Malinovského 882

Dátum podania žiadosti : 20.03.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek rastúci na p.č. „E“ 621  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve Obce Čachtice.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 07.04.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 20.03.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2018/0640

Žiadateľ: Mgr. Katarína Poláčková

Dátum podania žiadosti : 15.10.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 2177  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 31.10.2018

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 16.10.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0068

Žiadateľ: Cagala Marián

Dátum podania žiadosti : 23.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech vlašský rastúci na p.č. 133  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 03.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 23.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0073

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Dátum podania žiadosti : 25.01.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 4 ks borovica na p.č. 2050/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 05.02.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 25.01.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/00178

Žiadateľ: Hadbábny Vladimír, Kamence 1160/17, Čachtice

Dátum podania žiadosti : 04.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1ks orech na p.č. 733 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 13.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní: sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 04.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0202

Žiadateľ: Dorušincová Marieta,  Pionierska 404/43, 916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 12.03.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek  a 1 ks tuja rastúce  na p.č. 2522  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 12.03.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0672 SEK-S2019/00234

Žiadateľ: Ing. Peter Steinecker , Hviezdoslavova 974/21, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 11.08.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech, rastúce na p.č. 1156/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 17.08.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 11.08.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2019/0727 SEK-S2019/00253

Žiadateľ: MUDr. Mariana Gregorovičová , Krátka 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 02.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech, rastúci na p.č. 2215 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 7.10.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 03.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Fačkovec Martin ,Hollého 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dátum podania žiadosti : 25.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek, rastúci na p.č. 8228/29 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 30.10.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 25.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Bumbálová Mariana , Lysiná 713/62, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 30.10.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek, rastúci na p.č. 1763 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve  žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 06.11.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 30.10.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Žiadateľ: Sládek Vladimír, Pionierska 325/6, 91621 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 05.11.2019

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks orech, rastúci na p.č. 2682 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve  žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 12.11.2019

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 06.11.2019
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská