Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon