Zber komunálneho a separovaného odpadu

Otváracie hodiny dočasného Zberného dvora „Pastierňa“

 • Pondelok 8:00 – 14:00
 • Utorok 7:00 – 15:00
 • Streda 09:00 – 17:00
 • Štvrtok 8:00 – 14:00
 • Piatok 7:00 – 15:00
 • Sobota 8:00 – 12:00

V zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:

 • Plasty
 • Papier a lepenka
 • Tetrapaky
 • Sklo
 • Elektroodpad
 • Objemný odpad – nábytok, matrace, sedačky, …
 • Použitý kuchynský olej
 • Nebezpečný odpad
 • Kovy
 • Pneumatiky
 • Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene od fyzických osôb

Za Poplatok sa zberá:

 • Drobný stavebný odpad ( 5,00 €/100 kg )
  ( na základe Dodatku č. 2 k VZN 6/2016)

 • Stavebný odpad

  Jedným zo subjektov so súhlasom na uloženie výkopovej zeminy ( zemina a kamenivo ) a stavebnej sute ( zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky ) je spoločnosť Kameňolomy s.r.o., vo výrobni Čachtice ( info: 032 / 74 06 440 ; 0903 224 661 )

VZN č.1/2012 O nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce Čachtice.

Zber komunálneho odpadu:

Zber komunálneho odpadu v obci Čachtice prebieha v spolupráci so spol. Marius Pedersen a.s., v dvojtýždňových intervaloch, pričom odpad sa zberá vždy v párny týždeň roka v pondelok a utorok.
( Pozor na nesprávne číslovanie týždňov v mnohých kalendároch! )

Pondelok: Železničná, Urbanovského, Medzihorská, Na doline, Revolučná, Kúria, Podzámska, Malinovského, Pionierska, Slnečná, 1. Mája, L.Novomeského, Duklianska, Mierová, M. Uhra

Utorok: Malinovského, Záhradná, Družstevná, Lysiná, Špitálska, Osloboditeľov, Teplica, Zemiansky Kút, Hviezdoslavova, Komárno, Želovany, Kamence, Ľ. Podjavorinskej, Fraňa Kráľa

Zber separovaného odpadu

Zber vyseparovaného odpadu zabezpečujú Technické Služby Mesta Nové Mesto n/V a Obec Čachtice pravidelným zvozom papiera a plastov spred domácností a prostredníctvom Zberného dvora na ulici Družstevná (pri Pastierni).
TERMÍN VÝVOZU PLASTOV, TETRAPAKOV A DROBNÉHO KOVOVÉHO ODPADU SPRED VAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2023:
23.1., 6.3., 24.4., 5.6., 10.7., 21.8., 2.10., 13.11., 18.12.2023

TERMÍN VÝVOZU PAPIERA A STRÉHO OLEJA SPRED VAŠICH DOMÁCNOSTÍ NA ROK 2023:
16.1., 27.2., 17.4., 29.5., 3.7., 14.8., 25.9., 6.11., 11.12.2023

 • Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v zmysle zákona č.329/2018 Z.z.
 • úroveň separácie
 • Spôsob nakladania s odpadom a triedený zber odpadu v obci Čachtice od 01

  Výpočet+úrovne+triedenia+odpadu+2021
  Výpočet+úrovne+triedenia+odpadu+2020-2

  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021
  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2021

  Úroveň triednia odpadu za rok 2022

  Výpočet+úrovne+triedenia+odpadu+2022