Komisie

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Komisie OZ zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
 • zostavuje plán činnosti
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
 • zastupuje komisiu navonok

NÁPLŇ ČINNOSTÍ KOMISIÍ OZ ČACHTICE

Úlohy komisie školstva, kultúry, športu a cirkev. Ot.

 • predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin, využívanie obecnej telocvične
 • hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
 • sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
 • podieľať sa na príprave celo obecných kultúrnych akcií
 • navrhovať a dávať podnety k organizovaniu celo obecných osláv
 • prehodnocovať zápis do kroniky obce
 • zloženie komisie: predseda – Mgr. M. Bumbál, marekbumbal@gmail.com,  členovia – Ľ. Gogolová, Mgr. R. Krajčovič, Bc. R. Juris, A. Novotná

Úlohy stavebnej komisie a ÚP

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
 • prerokováva sťažnosti občanov stav. charakteru a susedských sporov súvisiacich so stavebnou činnosťou
 • zloženie komisie: predseda – Ing. M.Šimončič,CSc.,  členovia – P.Vido,

Úlohy finančnej komisie, správy majetku a podnik. činnosti

 • dávať stanoviská k schvaľovaniu rozpočtu obce
 • sledovať plnenie rozpočtu a doporučovať potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
 • predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
 • dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností
 • navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií
 • zloženie komisie: predseda – Mgr. J. Kubrický,  členovia – Mgr. P. Sučanský,  Ing. M. Gavač.

Úlohy komisie pre  životné prostredie a cest. ruch

 • predkladať návrhy na rozvoj cestovného ruchu a histórie obce
 • dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci
 • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ak dochádza k vzniku nebezpečenstva  ohrozenia ŽP v obci
 • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej
 • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci
 • vyjadrovať sa k vydávaným záväzným nariadeniam obce
 • kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP , hlavne v oblasti vytvárania nepovolených skládok odpadov
 • vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci
 • zloženie komisie: predseda – Ing. I. Čechvala  členovia

Úlohy zdravotnej a sociálnej komisie

 • kontroluje pomery v rodinách žiadateľov a dáva stanoviská k šetreniu
 • odporúčať finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom
 • pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí a zdravotníctva
 • vyjadrovať sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce
 • zloženie komisie: predseda – Ing. J. Belák,  členovia – M. Janíček,

Komisiu na ochranu verejného záujmu

 • zloženie komisie: Mgr. M. Balala, Mgr. J. Kubrický, Ing. I. Čechvala