Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Obsah požadovaných informácií:

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
Spôsob poskytnutia informácie:
ústne, písomne, telefonicky, zhotovením kópie(odpisu), nahliadnutím do spisu, faxom, elektronickou poštou, inak

Vyplní obecný úrad
2.1 Žiadosť podaná: osobne – telefonicky

Žiadosť prevzal:……………………………….

Žiadosť je určená:……………………………………………………………………………….

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Žiadosť vybavená – zamietnutá dňa:……………………………..

Náklady predpísané k úhrade vo výške:…………………………

Žiadosť vybavil: …………………………….