Matrika

Vybavuje:
Ing. Daniela Bublavá
tel: 032/74010 13
mail:
matrika@cachtice.sk

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné je predložiť:

 • dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
  • občiansky preukaz rodičov,
  • sobášny list,
 • dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
  • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
 • dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode,
  • občiansky preukaz,
 • dieťa narodené vdove:
  • sobášny list,
  • úmrtný list zosnulého manžela,
  • občiansky preukaz.

Poplatky: bez poplatku.
Doba vybavenia: na počkanie

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
 • občiansky preukaz zosnulého.

Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list. Úkon je spoplatnený.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
 • cudzinci pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (podľa potreby aj s vyšším overením tzv. apostillou) preložené súdnym prekladateľom. K uvedeným dokladom treba priložiť aj doklad o osobnom stave, doklad o pobyte a doklad o štátnom občianstve.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude priezvisko manžela. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Správne poplatky:

 • 20,00 € – povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 20,00 € – uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
 • 20,00 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
 • 70,00 € – povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
 • 35,00 € – povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
 • 70,00 € – uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
 • 200,00 € – uzavretie manželstva medzi cudzincami,
 • 200,00 € – uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • 10,00 € – žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
 • 2,00 € – nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

Doba vybavenia: na počkanie

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo člen rodiny. Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5,00 €

Doba vybavenia: na počkanie

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa späťprijatie priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Novom Meste nad Váhom.

Potrebné je predložiť:

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Poplatky:

 • 3,00 € – zmena hanlivého a neosobného mena alebo hanlivého priezviska
 • 33,00 € – zmena priezviska maloletých detí
 • 100,00 € – zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

Doba vybavenia: na počkanie

Iné úkony:

 • 2,00 € – osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis
 • 2,00 € – osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v slovenskom jazyku
 • 3,00 € – Osvedčenie zhody odpisu alebo kópie listiny, za každú stranu v českom jazyku
 • 5,00 € – Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu za každý odtlačok a za každý podpis
 • 10,00 € – Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostil)
 • 5,00 € – vydanie potvrdenia o trvalom pobyte osoby

IOMO:

Integrované obslužné miesto občana vám ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.                Na pracovisku IOMO vybavíte:

 • Výpis z registra trestov na právne účely
 • Odpis z registra trestov na právne účely
 • Výpis z obchodného registra na právne účely
 • Výpis z listu vlastníctva na právne účely

Potrebné je predložiť:

 • platný občiansky preukaz, resp. platný cestovný pas

Poplatky:

 • 3,90 € – Výpis z registra trestov na právne účely
 • 3,90 € – Odpis z registra trestov na právne účely
 • 4,50 € – Výpis z obchodného registra na právne účely
 • 7,90 € – Výpis z listu vlastníctva na právne účely

Doba vybavenia:

 • Výpis z registra trestov – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Odpis z registra trestov – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Výpis z obchodného registra – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 15 minút získanie výstupu z podania
 • Výpis z listu vlastníctva – do 15 minút asistované podanie žiadosti + do 24 až 48 hodín získanie výstupu z podania